Rudnik

Kozielska 1

146%

(73.1 µg/m³)

PM10

2023-11-29 16:37

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

193%

(48.32 µg/m³)

PM2.5

2023-11-29 16:37

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

-6.3 °C

(-6.3 °C)

Temperatura

2023-11-29 16:42