Rudnik

Kozielska 1

55%

(27.7 µg/m³)

PM10

2024-05-26 04:57

 • Bardzo dobry 0 - 20 (µg/m³)
 • Dobry 20 - 50 (µg/m³)
 • Umiarkowany 50 - 80 (µg/m³)
 • Dostateczny 80 - 110 (µg/m³)
 • Zły 110 - 150 (µg/m³)
 • Bardzo zły >150 (µg/m³)

68%

(17.13 µg/m³)

PM2.5

2024-05-26 04:57

 • Bardzo dobry 0 - 13 (µg/m³)
 • Dobry 13 - 35 (µg/m³)
 • Umiarkowany 35 - 55 (µg/m³)
 • Dostateczny 55 - 75 (µg/m³)
 • Zły 75 - 110 (µg/m³)
 • Bardzo zły >110 (µg/m³)

11.6 °C

(11.6 °C)

Temperatura

2024-05-26 04:57